Ścianki szczelne Larsena, grodzice stalowe

Ścianki Larsena,
grodzice stalowe

Ścianki szczelne Larsena

Grodzice stalowe używane są między innymi jako zapieczenie ścian wykopu w miejscach gdzie niemożliwe jest obniżenie terenu metoda wykopu otwartego. Wbijanie grodzic stalowych odbywa się przy pomocy wibromłotów hydraulicznych, pras hydraulicznych, wibromłotów elektrycznym lub w niektórych przypadkach za pomocą kafarów spalinowych lub hydraulicznych. Zainstalowane w gruncie tworzą ścianki szczelne larsena chronią ściany wykopu przed niekontrolowanych przemieszaniem się mas ziemnych do wnętrza utworzonej komory. Rozwiązanie to jest szeroko stosowane na świecie jak i w Polsce od wielu lat. Najbardziej popularnym profilem grodzic stalowych jest GU16N lub VL604 o wskaźniku wytrzymałościowym Wx=1670 cm3/m. Dobór odpowiedniego profilu dokonuje się na podstawie projektu w którym konstruktor oblicza wymagane parametry jakie musi spełnić ścianka larsena w danym przypadku. Do obliczeń wytrzymałościowych i statycznych brane są pod uwagę lokalne warunki gruntowe jak i poziom czy występowanie wód gruntowych i inne obciążenia mogące wystąpić i mające wpływ na stateczność konstrukcji stalowej. Ściana oporowa po wbiciu w grunt często wymaga wzmocnienia przy pomocy ram stalowych które są montowane poprzez spawanie lub czasami skręcanie z elementami ścianki larsena. W określnych przypadkach jeżeli dopuszczalne przemieszczenia ścianki szczelnej z grodzic stalowych nie mieszczą się w założonych normach czy wytycznych, do współpracy dołączane są czasami kotwy gruntowe które są wykonywane po montażu ścianki i po wstępnym obniżeniu terenu. Po osiągnięciu projektowanej rzędnej terenu dla danego etapu mobilizowany jest sprzęt oraz brygada do wiercenia kotew gruntowych. Następnym etapem po wykonaniu kotew gruntowych i osiągnięciu wymaganej wytrzymałości zaczynu cementowego, jest montaż ram i rozpór stalowych dla włączenia kotwienia w pracę wykonanych wcześniej ścian. Ścianka larsena jest nieodzownym elementem budownictwa infrastrukturalnego, kolejowego czy drogowego, pozwala na prowadzenie prac inżynieryjnych w silnie zurbanizowanych terenach miejskich oszczędzając nakłady na roboty ziemne lub wręcz umożliwiając budowę obiektów. Odpowiednio zaprojektowana ścianka szczelna larsena może również służyć jako element stały, nie tylko tymczasowy, we współpracy z pozostałymi elementami infrastruktury. Ścianki szczelne z larsenów wykorzystuje się od wielu lat w budownictwie.

Grodzice stalowe

Grodzice stalowe instalowane są za pomocą ciężkich urządzeń takich jak wibromłoty montowane na żurawiach samojezdnych, koparkach lub palownicach gąsienicowych. FEDRECHT sp. z o.o. dysponuje nowoczesnymi wibromłotami ze zmienną częstotliwością które ograniczają wpływ wibracji na sąsiadująca infrastrukturą do niezbędnego minimum. Wbijanie grodzic metodą dynamiczną, z użyciem wibracji, powoduje przenoszenie drgań na sąsiednią infrastrukturę. Jeżeli wymagają tego lokalne warunki zagospodarowania lub zapisy kontraktowe posiadamy w swojej ofercie również urządzenia do statycznego pogrążania grodzic co pozwala na eliminację drgań podczas prac instalacyjnych. Dzięki tej technologii posiadamy pełen zakres oferowanych usług z danego zakresu. Ścianki larseny w określonych przypadkach mogą służyć również jako posadowienie czy fundament obiektów gdzie niemożliwe jest bezpośrednie ułożenie elementów infrastruktury na gruncie rodzimym, w sytuacji występowania np. gruntów nienośnych. Za pomocą posiadanego przez nas sprzętu możliwe jest również wbijanie kształtowników i rur stalowych. Kształtowniki typu HEB i HEA mogą tworzyć element zwany ścianka berlińska w którym kształtowniki pełnią rolę wsporników a pomiędzy nie wkładane są drewniane elementy zabezpieczające grunt przed przemieszczaniem się do wnętrza wykopu.

Wbijanie rur stalowych może stanowić tymczasowe lub stałe podpory mostów i pomostów czy kładek dla pieszych. Dla instalacji rur stalowych stosuje się specjalne uchwyty aby wibromłot w sposób pewny połączyć z wbijanym elementem. Na zainstalowane rury montuje się elementy łączące podpory z pomostem za pomocą spawania łukiem elektrycznym.

Ścianka oporowa

Nasza Spółka współpracuje z doświadczonymi firmami i instytucjami w zakresie monitoringu drań w przypadkach gdzie Inwestor stwierdza, że jest to konieczne. Podczas pracy wibromłota jeżeli stwierdzi się przekroczenie dopuszczalnych Polskimi Normami drgań praca sprzętu zostaje wstrzymana i podejmowane są decyzje odnośnie dalszej pracy lub zmiany technologii zabezpieczenia. Częstym działaniem w celu kontynuowania pracy jest modyfikacja gruntu poprzez podwiercanie lub podpłukiwanie grodzic stalowych, podwiercanie możliwe jest poprzez wprowadzenie świdra spiralnego w grunt i rozluźnienie warstw gruntu mechanicznie. Niejednokrotnie wymagana jest wtedy mobilizacja dodatkowego sprzętu oraz załogi wiercącej. Podpłukiwanie natomiast odbywa się poprzez wprowadzenie w miejsce instalacji ścianki larsena zawiesiny na bazie bentonitu lub polimerów w celu zmniejszenia tarcia na pobocznicy elementów stalowych z gruntem. Dzięki takim zabiegom i doświadczeniu zdobywanym z każdą nowa realizacją spółka FEDRECHT podejmuje się realizacji nowych zleceń podnosząc wciąż jakość oferowanych usług w dziedzinie geoinżynierii lądowej.

Grodzice z tworzyw sztucznych, winylowe, PCV i plastikowe

Alternatywa do stosowanych powszechnie grodzic stalowych są grodzice z tworzyw sztucznych. Grodzice z tworzywa sztucznego służą jako wzmocnienie brzegów rzek lub przystani przeciwdziałając erozyjnemu działaniu wody. Grodzice plastikowe instaluje się w podobny sposób jak stalowe z tą różnicą że oprócz zestawu składającego się z wibromłota i koparki lub żurawia do pogrążania potrzebne jest zastosowanie prowadnicy stalowej aby ułatwić wprowadzanie elementu z tworzywa sztucznego w grunt. Grodzice winylowe po wprowadzeniu w grunt nie podlegają korozji oraz nie jest wymagane ich malowanie w celu osiągniecia efektów estetycznych. Grodzice PCV w określonych warunkach stanowią dobrą alternatywę dla grodzic stalowych w przypadków stałych murów oporowych kiedy potrzebna jest ochrona przed infiltracją wody w gruncie.

FEDRECHT Sp. z o.o.   |   ul. Kowola 11, 43-220 Bojszowy Nowe   |   tel.(+48) 32 666 31 00   |   NIP:2220901195   |   REGON:365377087   |   KRS:0000636107