Pale i kolumny CFA, DSM, FDP

Pale i kolumny
CFA, DSM, FDP

Pale CFA (Continuous Flight Auger)

Rozwojowi w branży geoinżynieryjnej towarzyszy rozwijanie się technologii pośredniego posadowienia obiektów infrastruktury. FEDRECHT sp. z o.o. posiada w swojej ofercie szereg usług z zakresu posadowienia obiektów. Pale CFA (Continuous Flight Auger) wykonywane są w gruntach gdzie potrzebne jest lokalna poprawa nośności gruntu a realizowane są poprzez wiercenie świdrem ciągłym o odpowiednio dobranej średnicy do projektowanej rzędnej i długości. Osiągnięcie zadanej rzędnej głębokościowej rozpoczyna zatłaczanie mieszanki betonowej o odpowiednich parametrach technologicznych określonych w projekcie. Podczas procesu wtłaczania mieszanki betonowej operator w systemie ciągłym kontroluje ciśnienie zatłaczania i ilość podawanego betonu w celu zachowania ciągłość pala, jest to niezbędny element dla prawidłowego wykonania posadowienia zgodnego z reżimem projektu. Pale wiercone CFA wykonywane są za pomocą palownic na podwoziu gąsienicowym. Do zatłaczania mieszanki betonowej używa się pomp do betonu na podwoziu samochodowym lub gąsienicowym. Mieszanka betonowa przywożona jest na teren budowy za pomocą gruszek. Po zakończeniu betonowania, w momencie kiedy beton jeszcze nie związał, instaluje się zbrojenie o konstrukcji i parametrach zgodnych z projektem. Najczęściej używanym zbrojeniem są kształtowniki stalowe o profilu HEB, HEA, UPN lub kosze zbrojeniowe dostarczone na teren budowy.  CFA pale zazwyczaj projektuje się o średnicy od 400mm do 1200mm w zależności od potrzeby i technologii jaka może zostać zastosowana dla danego obiektu inżynieryjnego.

Kolumny DSM (Deep Soil Mixing)

Kolumny DSM (Deep Soil Mixing) projektowane i wykonywane są w gruntach słabonośnych. Aby poprawić i wzmocnić warunki gruntowe do wymaganych parametrów wykonuje się DSM-y. Przy pomocy palownicy na podwoziu gąsienicowym i specjalnego narzędzia wiercącego operator wkręcając narzędzie zagłębia je do pożądanej głębokości. Podczas procesu zagłębiania jak i wyciągania narzędzia podawany jest zaczyn cementowy który po okresie dojrzewania wzmacnia ośrodek gruntowy. Metoda ta sprawdza się w przypadku wzmocnienia podłoża gruntowego. Kolumny DSM są szeroko stosowane w budownictwie drogowym do poprawy parametrów nośności gruntu jak i np. w budownictwie kolejowym do wzmacniania nasypów kolejowych. Przygotowanie zaczynu cementowego wymaga instalacji tymczasowego zespołu urządzeń składającego się z: silosu na cement, podajnika ślimakowego, mieszalnika zaczynu cementowego, zbiornika na wodę zarobową, pompy wysokiego ciśnienia do zatłaczania mieszanki, zbiornika buforowego, zestawu węży hydraulicznych do podawania zaczynu cementowego, agregatów itd. Kolumny DSM projektowane są w różnych średnicach, występują zwyczajowo w zakresie średnic od 400mm do 800mm. Wtłaczany zaczyn cementowy posiada odpowiednie parametry technologiczne takie jak: lepkość, rozlewność, czas wiązania jak i jego początek, równie istotnym elementem tej technologii jest dobór odpowiedniego cementu do występujących warunków gruntowych. Istnieją przypadki gdzie wymagane jest stosowanie specjalnych mieszanin cementu z dodatkami modyfikującymi jego parametry.

Pale FDP (Full Displacement Pile)

Pale FDP (Full Displacement Pile) znajdują zastosowanie jako elementy wzmacniające ośrodek gruntowy. Ten rodzaj pala może stanowić element pośredniego posadowienia budynku lub obiektu inżynieryjnego. Do wykonywania tego rodzaju pala używa się świdra o konstrukcji która podczas procesu wiercenia nie generuje urobku tylko zagęszcza go lokalnie wokół pobocznicy pala zwiększając w tym miejscu jego tarcie o grunt podczas pracy. Poprzez ten zabieg osiąga się wyższe tarcie na pobocznicy pala co pozwala w określonych warunkach optymalnie wykorzystać i włączyć do współpracy ośrodek gruntowy. W porównaniu do wymienionych wyżej technologii, pale przemieszczeniowe, podczas etapu wiercenia osiągają projektowany moment obrotowy wkręcania narzędzia wiercącego co świadczy o wystąpieniu żądanej głębokości. Po spełnieniu tego warunku rozpoczyna się tłoczenie odpowiednio dobranej mieszanki betonowej kontrolując ciśnienie zatłaczania co jest niezbędnym elementem w celu kontroli ciągłości pala. Podczas wykonywania pali pobierane są próbki betonu które po okresie dojrzewania poddawane są badaniom sprawdzającym parametry wytrzymałościowe zabudowanego betonu. Jest to nieodzowny element kontroli jakości w tej technologii. Po wykonaniu pala w zależności od projektu instalowane jest zbrojenie w postaci kształtowników stalowych lub kosza zbrojeniowego.

Kolumny betonowe (CFA i FDP)

Kolumny betonowe (CFA i FDP) w określonych przypadkach umożliwiają wręcz budowę w miejscach gdzie z powodu lokalnych warunków geologicznych nie było to możliwe.

Palowanie fundamentów odbywa się na podstawie projektu wykonawczego wydawanego przez uprawnionego konstruktora który to jest odpowiedzialny za dobór odpowiedniej, do występujących lokalnych warunków gruntowych określanych za pomocą badań i raportu geotechnicznego, technologii posadowienia budowanego obiektu.

Nasza spółka oferuje pełen zakres wymienionych wyżej usług, posiadamy urządzenia i narzędzia do każdej wymienionej wyżej technologii. Oferujemy również doradztwo w zakresie doboru technologii jak i aktywnie uczestniczymy podczas projektowania posadowienia optymalizując rozwiązania jeżeli jest taka potrzeba.

FEDRECHT Sp. z o.o.   |   ul. Kowola 11, 43-220 Bojszowy Nowe   |   tel.(+48) 32 666 31 00   |   NIP:2220901195   |   REGON:365377087   |   KRS:0000636107